آموزش گرامر انگلیسی state verbs

VERBS

افعال

1.ACTIVE : go-talk-run-cook-walk etc.

افعال اکتیو: به آن دسته از افعالی که دارای اکشن و حرکت هستند افعال اکتیو میگوییم مانند رفتن – دویدن – دویدن – اشپزی کردن – راه رفتن ئ غیره.

2.STATE : the present continuous is not normally used with state verbs because the meaning of the verb itself is a general truth rather than sth temporary.These verbs describe thoughts,feelings,senses,possessions and description

افعال حسی : زمان حال استمرای معمولا با افعال حسی استفاده نمیشوند چراکه معنی این افعال عموما بیان گر یک حقیقت دائمی است(منظور زمان حال ساده میباشد) تا یک اتفاق موقت.این افعال بیان کننده افکار احساسات حواس پنج گانه مالکیت ها و افعال توصیفی هستند.

here are some examples of state verbs

در اینجا دسته بندی افعال حسی و مثال هایی از افعال حسی را می آوریم.

  • Thoughts agree,assume,believe,disagree,forget,hope,know,regret,remember,suppose,

Think,understand

موافقت کردن – درنظر کردن – باور کردن – موافقت نکردن – فراموش کردن – امید داشتن – دانستن – حسرت خوردن – به خاطر آوردن – فرض کردن – فکر کردن – فهمیدن.

I assume you are too busy to play computer games.

بنظرم شما خیلی مشغول بازی ها کامپیوتری هستید.

تحسین کردن – حسادت کردن – دوست نداشتن – لذت بردن – احساس کردن – متنفر بودن – ترجیح دادن – خواستن.

do you mind if i ask you a few questions?

اشکالی دارد اگر من چندتا سوال از شما بپرسم؟

i love music

من عاشق موسیقی هستم.

حس کردن(لمس کردن) – دیدن – بود کردن – مزه کردن – شنیدن.

The pudding smells delicious

پودینگ بوی لذیذی دارد.

داشتن – مالک بودن – تعلق داشتن

my parents own a restaurant

پدر مادر من مالک یک رستوران هستند.

appear,contain,look,look like,mean,resemble,seem,sound,weigh

ظاهر شدن – شامل شدن – بنظر رسیدن – شبیه بودن – منظور داشتن – شباهت داشتن – بنطر رسیدن –وزن داشتن

you look like your mother

شما شبیه مادرتان هستید.

NOTE: some state verbs can be used in the continuous form the meaning is temporary.

نکته : بعضی از افعال حسی میتوانند در فرم حال استمراری استفاده بشوند و معنی آنها بصورت موقت است.

What are you thinking about? (now)

به چه چیزی فکر میکنی؟(مفهوم بصورت موقت است و بطور دائمی فعل حسی فکر کردن اتفاق نمیوفتد)

I think you should tell her everything (my opinion so not temporary)

فکرم میکنم شما بهتره به او همه چیز را بگوئید(ایده من نمیتواند بصورت موقت باشد پس فعل حسی فکر کردن در این جمله در فرم حال استمراری قرار نمیگیرد)

I’m tasting the sauce to see if it needs any more salt

من در حال مزه کردن سس هستم تا ببینم به نمک بیشتری احتیاج دارد یا خیر.(فعل حسی به طور موقت اتفاق میوفتد)

The sauce tastes delicious

سس خوشمزه است.(موقعیت دائمی پس فرم حال استمراری را استفاده نمیکنیم)

She’s having a great time(is having=is experiencing,not possession)

او در حال گذارندن زمان عالی هست.(موقعیت موقت و بدون مشکل برای فعل حسی.البته معنی فعل در اینجا داشتن نیست و در این حالت نیز میتوان از افعال حسی در فرم استمراری استفاده کرد)

Students don’t usually have much money (have=possession)

دانش آموزان معمولا پول زیادی ندارند.(بیان یک واقعیت در زمان حال ساده اتفاق میوفتد و امکان استفاده از حال استمراری وجود ندارد)


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها