آموزش گرامر انگلیسی Simple past

Simple past زمان گذشته ساده :

فرمول ها :

جملات خبری : Verb + -ed (or –d) : He worked for the goverment.

جملات منفی : Did not + verb : she didn’t work for the goverment.

جملات سوالی : Did .... +verb? : Did they work for the police?

Irregular verbs افعال بی قاعده :

Many verbs are irregular : went (go),came(come),wrote(write)

بسیاری از افعال بصورت بی قاعده هستند که در زمان گذشته هنگامی که did یا did not در جمله وجود ندارند باید از فرم بی قاعده ٱنها استفاده کرد.(به اکثر افعال بی قاعده -d یا -ed نمیدهیم).

Not the verb be is irregular : I/he/she/it was; you/we/they were

به خاطر داشته باشید که فعل بودن بی قاعده است.

We use the past simple :

ما از زمان گذشته ساده استفاده میکنیم برای :

  • To talk about past completed actions.Often time is mentioned.

برای صحبت کردن درباره عمل های کامل شده گذشته.اغلب به زمان انجام فعل اشاره میشود.

A few weeks ago a man called to report an accident at the main street.

چند هفته پیش یک اقا برای گزارش یک تصادف در خیابان اصلی تماس گرفت.

  • To give a series of actions in the order that they happend.

برای دادن یک سری از اتفاقات به همان ترتیبی که اتفاق افتاده اند.

The burglar came in through the front door,picked up the woman’s handbag,emptied it out and stole her purse.

دزد از طریق در جلویی وارد شد کیف دستی زن را برداشت خالیش کرد و کیف پولش را دزدید.

  • Often use words like next or then to indicate the sequence of events.

اغلب از کلماتی مانند بعدش یا سپس برای نشان دادن ترتیب رویداد ها استفاده میکنیم.

  • To talk about past repeated actions.

برای صحبت کردن درباره اتفاقاتی که در گذشته روی میدادند.

When I got older I often went out to visit my friends after school.

وقتی من بزرگتر شدم من اغلب بیرون میرفتم تا دوستانم را بعد از مدرسه ملافات کنم.

  • To talk about long-term situations in the past which are no longer true.

برای صحبت کردن درباره موقعیت های طولانی مدت در گذشته که دیگر واقعیت ندارند.

He worked for the police force for over 17 years

او برای نیروی پلیس به مدت بیش از 17 سال کار کرد.

Explorers at that time believed that the world was flat.

محققان در آن زمان اعتقاد داشتند که زمین صاف بود.


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها