آموزش گرامر انگلیسی صفت ها 1

Adjectives

صفت ها

Adjectives describe or modify nouns (modifyer)

صفت ها اسامی را توصیف یا مشخص میکنند

How adjectives are used

صفت ها چگونه استفاده میشوند :

We can use adjectives

ما میتوانیم صفت ها اینطور استفاده کنیم

1 Before nouns : قبل از اسامی

There are so many historical buildings

That was well worth the trip,especially if you like local crafts

2 After the following verbs: be-become-get-seem-appear-look-smell-taste-fee

بعد از فعل های : بودن – شدن – گرفتن – به نظر رسیدن – ظاهر شدن – به نظر رسیدن – بو داشتن – مزه داشتن – احساس کردن .

The mosques in iran are very beautiful

They always seem nice at work

3 After find/make/keep + object :

بعد از فعل های پیدا کردن – ساختن – نگه داشتن + مفعول .

I found the insects rather frightening

Find a good hotel if you want to make your trip enjoyable and rewarding

4 With other adjectives or with nouns to describe a noun :

با بقیه صفت ها یا با اسامی که یک اسم را توصیف میکنند .

Adjective + adjective+ noun+ noun

Last summer i had a long tiring boat ride


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها