آموزش کلمات انگلیسی لباس 2

Clothes 2

Sari : ساری یا لباس سنتی زنان هندوستان

Sandals صندل :

Tracksuit لباس ورزشی :

Suitکت و شلوار :

Socks جوراب :

Headscarf مقنعه :

Dress لباس زنانه :

Shortsشلوارک :

Shoes شلوار :

Boots چکمه :

Tie کراوات :

High heelکفش پاشنه بلند :

Examples

مثال ها

you can’t put on socks after you put on shoes(boots)

شما بعد از پوشیدن کفش یا چکمه نمیتوانید جوراب به پا بکنید .

both man and woman wear shoes and sandals but usually only woman wear high-heels

هم مردان و زنان کفش و صندل میپوشند ولی فقط زنان کفش پاشنه بلند میپوشند.

shorts are shorter than trousers

شلوراک از شلوار کوتاه تر است

in my country woman usually don’t wear a suit(tie) at work

در کشور من معمولا زنان سرکار کروات /کت و شلوار نمیپوشند

A headscarf goes on the head

یک مقنعه روی سر قرار میگیرید.

in India most woman wear a scari at wedding

در هندوستان اغلب زنان در عروسی لباس سنتی هندوستان را میپوشند.


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها