آموزش گرامر انگلیسی ضمایر زبان انگلیسی

ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی

مقدمه

ضمیر کلمه ای است که بجای اسم و به منظور پرهیز از تکرار استفاده میشود.در زبان انگلیسی انواع ضمایر:فاعلی – مفعولی و ..... وجود دارند.در این قسمت به آموزش ضمایر فاعلی میپردازیم.

ضمیر فاعلی چیست؟

در زبان انگلیسی مانند زبان فارسی ضمایر بسیار پرکاربرد هستند.منظورمان از ضمایر فاعلی آن دسته از ضمایری است که بجای فاعل جمله و یا بخش نهاد آن میشینند.

برای مثال :

علی به مدرسه میرود.او دانش آموز است.

در جمله بالا علی فاعل جمله و انجام دهنده فعل رفتن است.در جمله بعدی او ضمیر علی بوده که برای جلوگیری از تکرار استفاده شده و به آن ضمیر فاعلی گفته میشود.

معادل جملات بالا به انگلیسی :

Ali is going to school He is a student

دسته کامل ضمایر فاعلی عبارتند از:

I من

you شما (تو)

He او(مذکر)

She او (مونث)

It ضمیر اشیا

We : ما

You : شماها

They : آنها


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها