آموزش کلمات انگلیسی لباس 1

Clothes

لباس ها

A.jumper : بلوز زنانه

F.shirt پیراهن :

B.trousers : شلوار

G.jeans شلوار جین :

C.hat : کلاه

H.top تاپ :

D.sweatshit : سوئیشرت

I.coatکت :

E.skirt : دامن

J.T-shirt تی شرت :

K.trainers : کتانی کفش

L.jacket ژاکت :

Examples

: مثالها

1.It is a hat.

این یک کلاه است.

2. Is it a skirt?

آیا این یک دامن است؟

3.It is not a T-shirt.

این یک تی شرت نیست.

4.It’s a large top.

این یک تاپ بزرگ است.

5. It isn’t a good jacket for winter.

این ژاکت برای زمستان مناسب نیست.

6.They’re my trainers.

انها کتانی های من هستند.

7.They aren’t my jumpers.

انها لباس (زنانه) های من نیستند.

8.Are they your jeans?

ایا انها شلوار جین تو هستند؟


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها