آموزش کلمات انگلیسی سفر هوایی

سفری هوایی : Air travel

کلمات ضروری در سطح ابتدایی برای یک سفر هوایی در فرودگاه و هواپیما :

Air port : فرودگاه

Seat belt : کمربند ایمنی

Baggage : وسایل و بار

Meals : ودعده های غذایی

Boarding pass : برگه پرواز

Check-in desk : کنترل ورودی

Gate : دروازه - ورودی

Plane :هواپیما

مثالها

Examples

An airport is a large area you go to take a palne.

فرودگاه یک منطقه بزرگ است که شما در آن سوار هواپیما میشوید.

Excuse me! Where is the airport?

معذرت میخوام فرودگاه کجاست؟

I’m going to the airport.

من دارم میرم فرودگاه.

The things you must wear when palne takes off are seat belts.

کمربندهای ایمنی چیزهایی هستند که باید وقتی که هواپیما بلند میشود ببندید.

Please fasten your seat belts.

لطفا کمربندهای ایمنی خود را ببندید.

The foods you eat in a day like lunch and dinner are called meals.

غذاهایی که در روز میخورید مانند ناهار و شام وعده های غذایی هستند.

You should eat at least 3 meals in a day.

شما باید حداقل 3 وعده غذایی در روز بخورید.

The thing that you use to put your things in when you go for a holiday is baggage.

چمدان چیز هست که شما برای قرار دادن وسایل خود در آن وقتی که مسافرت میروید استفاده میکنید.

Are there any suits in your baggage.

آیا هیچ کت و شلواری در چمدان خود دارید.

A place in an airport where you put your baggage is called check-in desk.

جایی که در فرودگاه چمدان خود را قرار میدهید ورودی کنترل(میز کنترل ) نام دارد.

Now you should go throw check-in desk.

الان شما باید از ورودی کنترل بگذرید.

The paper that says your flight number and seat number is your boarding pass.

کاغذی که بر روی آن شماره پرواز و شماره صندلی شما را میگوید برگه پرواز نام دارد.

I think I lost my boarding pass.

فکر کنم برگه پروازم رو گم کردم.

The place in an airport where you wait to board the plane is gate.

جای در فرودگاه که شما منتظر ورود به هواپیما میشوید دروازه نام دارد.

Your gate is shown on the departure board.

دروازه شما بر روی تابلوی عزیمت ها نمایش داده شده است.

The electronic sign that shows gates and flight numbers is departures board.

تابلوی الکترونیکی که دروازه و شماره پرواز نشان داده شده است تابلوی عزیمت ها نام دارد.

I can’t find the Tehran flight number on the departures board.

من نمیتوانم پرواز تهران را در تابلوی عزیمت ها پیدا کنم.


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها