آموزش گرامر انگلیسی present continuous

present continuous : زمان حال استمراری

فرمول ها :

: جملات مثبت Subject + am/is/are+present participle.

: جملات منفی Subject + am/is/are+ not + present participle.

: جملات سوالیAm/is/are + subject + present participle?.

کاربرد های زمان حال استمراری

1.to talk about something happening at the moment of speaking.

صحبت کردن درباره چیزی که در لحظه سخن گفتن اتفاق میوفتد.

I’m studying / i’m not studying / are you studyng?

He’s shaving / he isn’t shaving / is he shaving?

It’s raining / it’s not snowing / is it raining?

We’re watching tv / we aren’t watching tv / are you watching tv?

2.to express temporary situations.

برای نشان دادن موقعیت هایی بطور موقت و کوتاه اتفاق میوفتند.

I’m studying English this year.

من امسال زبان انگلیسی میخونم.(بطور موقت و کوتاه است و همیشگی نیست)

I’m living in Spain.

من در اسپانیا زندگی میکنم.(بصورت موقت هست و دائمی در اسپانیا زندگی نمیکنم مثلا برای تحصیل یا بصورت توریستی به اسپانیا رفته ام)

3.to show change.

برای نشان دادن تغییر در چیزی یا کسی.

The internet is making the world smaller and smaller.

اینترنت دنیا را کوچک و کوچکتر میکند.(یک تغییر نشان داده شده است)

The cost of living is increasing year by year.

هزینه زندگی سال به سال بیشتر میشود.(تغییر با افزایش در هزینه های زندگی نشان داده شده است)

4.when sth happens more often than expected to show envy or criticize someone.

زمانی که چیزی بیشتر از حد تحمل و انتظار اتفاق میوفتد و برای نشان دادن حسادت یا متهم کردن کسی به کار میرود.

She is always visiting exciting places!

او همیشه جاهای هیجان انگیزی را میبیند.(یک حسادت نشان داده شده است)

My mom’s often saying my room is untidy!

مادر من همیشه میگوید که اتاق من نامرتب است.(در حقیقت این اتفاق همیشه نمیوفتد و بدلیل تکرار زیاد این اتفاق از حال استمراری برای متهم کردن استفاده شده است)


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها