آموزش مهارت مکالمه سلام و احوال پرسی

درس اول مکالمه

موضوع : سلام کردن و حال و احوال پرسیدن اولیه

Hi سلام :

Hello سلام :

How are you ?حالتون چطوره؟ :

I’m fine Thanks And you ?من خوبم.مرسی.شما چطورید؟ :

I’m fine too Thank you منم هم خوبم.ممنونم :


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها