آموزش اصطلاحات انگلیسی اصطلاحات احوال پرسی

couple (of) : دو سه تا

مثالها

I have a copule of books in English

من دوسه تا کتاب انگلیسی دارم

They are a couple of new students

انها دو سه تا دانش اموز جدید هستند

lot of مقدار یا تعداد زیادی :

مثالها

i drink a lot of tea every month

من هر ماه مقدار زیادی قهوه مینوشم

He has a lot of films in English

او تعداد زیادی فیلم به زبان انگلیسی دارد

come over(به کسی) سر زدن :

مثالها

i come over my father every weekend

من هر اخر هفته به پدرم سر میزنم

How often do you come over your brother ?

چندوقت یبار به برادرت سر میزنی؟

How do you do ?

خوشوقتم (رسمی)

مثالها

Hi how do you do sir ?

سلام خوشوقتم قربان

“How do you do “ is a formal greeting

."خوشوقتم" یک خوش امد گویی رسمی است

Nice to meet you : از دیدن شما خوشحالم

مثالها

Hello nice to meet you

سلام از دیدن شما خوشحالم

it is really nice to meet you

دیدن شما واقعا خوب است

So do I من هم همینطور :

مثالها :

I like soccer so much

من خیلی فوتبال دوست دارم

so do i ! are fan of Real Madrid too ?

منم همینطور توام طرفدار رئال مادریدی ؟

Examples in conversation

مثالها در قالب کاربرد و مکالمه

A : Hi how do you do ?

B : Hello it’s very nice to meet you please come in

A : it is a very bright room !

B : thank you What’s your job ?

A : I’m a cashier i work in a small store But it’s not convenient maybe i choose a new job

B : and where are you from ?

A : I’m british

B : so do i When do you come over your friends ?

A : I don’t have a lot of friends but i visit them every weekend

B : is your home comfortable ?

A : yes it is comfortable i want to buy a couple of armchairs but i have no closets


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها