آموزش تلفظ واژگان و جملات انگلیسی تلفظ صحیح جملات سوالی

تلفظ صحیح در سوالات

در زبان انگلیسی دو نوع سوال مطرح است:

سوالات بله خیری (yes/no question)

سوالات اطلاعاتی (information question)

هر کدام از این نوع سوالات داری تلفظ و نحوه بیان متفاوتی هستند

در سوالات بله / خیری تن صدای شما در انتهای جمله باید رو به بالا باشد برای مثال :

Do you live here ?

Is he from Canada ?

Does she go to college ?

در سوالات اطلاعاتی تن صدای شما در انتهای جمله باید رو به پایین باشد

Where are you from ?

What does she do?

Who did you talk to?


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها