آموزش تلفظ واژگان و جملات انگلیسی حروف بی صدا و باصدا

حروف صدا دار و بی صدا : vowel and consonant

در زبان انگلیسی حروف دارای صدا یا بی صدا هستند.دسته اول را vowel و دسته دوم را . consonant می نامیم .

حروف صدا دار به شرح زیر هستند و الباقی حروف بی صدا هستند.

A : 'ah'

مانند : 'apple'

E : 'eh'

مانند : 'egg'

I : 'ih'

مانند : 'insect'

O : 'awe'

مانند : 'bog'

U : 'uh'

مانند : 'tug'


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها