آموزش تلفظ واژگان و جملات انگلیسی weak and strong forms

بعضی از کلمات در زبان انگلیسی دارای دو تلفظ هستند : یک فرم ضعیف و یک فرم قوی

در یک صحبت رسمی ما معمولا از فرم (صدای) ضعیف کلمات استفاده میکنیم.به جملات زیر دقت کنید :

1. Can I have a cup of tea ?

2.We met at uni.

3.I’ve known him for ten years.

4.I’m from Dubai.

5.It’s a quarter to ten.

نکته برای آزمون شفاهی ایلتس :

اگر شما فرم ضعیف کلمات را بطور صحیح استفاده کنید در مکالمات روان تر خواهید بود و بیشتر مانند یک فرد انگلیسی زبان به نظر میایید و در نتیجه در امتحان شفاهی ایلتس نمره بالاتری کسب میکنید.

نکته دیگر این است که بسیاری از زبان اموزان در درک این صداهای ضعیف در فایلهای صوتی مشکل دارند.لذا یادگیری و درک تلفظ صحیح این صداها مهارت شنیداری شما را نیز تقویت میکند.

فهرست حروف اضافه و کلمات پرکاربرد که صداهای ضعیف و قوی دارند:

1.to 2.of 3.at 4.from 5.for

6.Positive auxiliary verbs : can , must , shall , do , was , are, ..........

7.Pronouns : her , you , them , your, ................

8.Conjunctions : and , but , than , because , ...........

9.Articles : a , an , the

یک دیکشنری خوب به شما کمک میکند تا صداهای ضعیف و قوی کلمات را ببینید .

نکته : در سه مورد حتی در صحبت با سرعت بالا ما فرم صدای قوی کلمات فوق را استفاده میکنیم . این سه مورد عبارتند از :

1.اگر کلمه در انتهای جمله بیاید.

2.اگر قبل از یک مکث (کاما ) بیاید.

3.اگر بخواهیم بر روی کلمه تاکید کنیم .


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها