آموزش تلفظ واژگان و جملات انگلیسی The schwa /ᵊ/

The schwa /ᵊ/

صدای schwa یا حرف صدا دار در وسط کلمه بدون استرس

این صدا پرتکرارترین و رایج ترین صدا در زبان انگلیسی است.این صدا در یک سیلاب استرس دار (تشدید دار) نمیتواند ظاهر و خوانده شود.در نوشتار یا رایتینگ هر حرف صدا داری میتواند نشان دهنده و نماد این صدا باشد و همچنین میتواند با بیشتر از یک حرف نیز نشان داده شود.

در هنگام تلفظ این صدا بخاطر داشته باشید که دهان خود را باید رها کنید و ارام به زبان بیاورید.

به تلفظ کلمات زیر دقت کنید(قسمتی که صدای schwa را دارد پر رنگ شده است).سعی کنید صدای schwa را بیابید و سپس مجدد گوش کرده و تکرار کنید.

1.Author

2.Today

3.Summer

4.Collection

5.Suppose

6.Leisure

7.Famous

8.Yoga

9.England

10.Internet


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها