آموزش کلمات انگلیسی لوازم اشپزخانه 2

Kitchens 2

لوازم اشپزخانه 2

Sponge اسفنج –ابر حمام :

Tin opener درقوطی باز کن :

Fridge یخچال :

Toaster تستر :

Microwave مایکرووفر :

Frying pan ماهی تابه (برای سزخ کردن) :

Freezer فریزر :

Oven اجاق فر :

Saucepan ماهی تابه (لبه بلند دارند) :

Bin سطل زباله :

Dishwasherماشین ظرف شویی :

Sinkسینک :

مثالها

The most thing i use in kitchen is sponge and sink because i am in charge to wash the dishes

بیشترین چیزی که من در اشپزخانه استفاده میکنم سینک و اسفنچ است چرا که من مسئول شستن ظرف ها هستم

You need a tin opener to get the food out of a tin

شما برای خارج کردن غذا از کنسرو به کنسرو بازکن نیاز دارید

We use an oven to make pizza

ما برای پیتزا درست کردن به اجاق گاز نیاز دارید

We put garbage in the bin

ما زباله را در سطل زباله میگذاربم

We put washing-up liquid on a spong

ما مایع شوینده را روی اسفنج میریزیم

These days people have microwave oven in their houses

این روزها مردم اجاق مایکرووفر در خانه هایشان دارند

We use sauepan to make soup

ما برای درست کردن سوپ از ماهی تاپه استفاده میکنیم

Use a toaster to warm a bread before breakfast


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها