IELTS Speaking بخش اول آزمون شفاهی آیلتس

بخش اول آزمون شفاهی آیلتس

در این قسمت به معرفی و بیان مولفه های بخش اول آزمون شفاهی آیلتس میپردازیم.

معرفی

در بخش اول آزمون در ابتدا مصاحبه کننده (ممتحن) خودش را معرفی میکند و نام داوطلب را میپرسد.ممکن است ممتحن نحوه تلفظ اسم داوطلب را نیز سوال کند یا در این شرایط از داوطلب میپرسد که چگونه او را خطاب کند.

اگر شما داوطلب شرکت در آزمون هستید همواره طول مصاحبه به خاطر داشته باشید که مصاحبه کنندگان (ممتحن ها) معلم هایی هستند که بصورت تخصصی آموزش دیده اند.آنها مکالمه را بسیار مودبانه و به موقع شروع میکنند تا داوطلب احساس راحتی و آرامش داشته باشد.بهمین دلیل توصیه میشود که راحت بنشینید و تاجای ممکن آرامش داشته باشید و با لبخند زدن و نگاه کردن به چشم ها در طول مکالمه به ممتحن نشان دهید که اعتماد به نفس دارید.

سوالات بخش اول آزمون شفاهی آیلتس

در ادامه مصاحبه کنند تعدادی سوال بر اساس موضوع های روزانه و تجربیات شخصی با استفاده از یک چهار چوب ( برای مثال یک سری از سوالات از پیش تعیین شده) که برای داوطلب آشنا باشد میپرسد.اگرچه چهارچوب گفته شده برای بخش اول مقداری کوچک و محدود است و تنها به مصاحبه کنند اجازه میدهد تا سوالاتی را در همین چهارچوب مطرح کند.این چهارچوب کوچک برای استاندار سازی مکالمات مصاحبه کننده طراحی شده اند.نتیجه مطالعات گوناگون انجام گرفته بر روی این چهارچوب گویای این است که این طرح حمایت قابل توجه ای از داوطلب های سطوح پایین تر را فراهم می آورد در حالی که همچنان به آنهایی که سطح بالاتری دارند اجازه میدهد تا به سادگی مهارت و تخصص خود را اثبات کنند.

چهارچوب سوالات بخش اول

در این بخش شما باید با تمرین کافی و مناسب برای پاسخ دادن به سوالات عمومی درباره پیشینه – ملیت – شغل و تجارب کاری – علاقمه مندی و بیزاری ها – خانواده – وضعیت تاهل – محل زندگی – عادت ها و برنامه های آینده خود آماده شوید.

بطور عمومی بخش اول آزمون شفاهی آیلتس توانایی داوطلب را در موضوعات زیر ارزیابی میکند :

احوال پرسی

ارائه اطلاعات شخصی (نام – محل زندگی – شغل و......)

پاسخ دادن به سوالات پایه ای درباره موضوع ها عمومی

صحبت کردن درباره عادت ها و موضوعات متداول زندگی

بیان کردن اطلاعات واقعی یا حقیقی

توصیف کردن موقعیت ها

بیان کردن ایده ها و عقاید

بیان کردن اولویت ها

بیان کردن خصوصیات و گرایش ها

دلیل آوردن برای نظرها اولویت ها و گرایش ها


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها