آموزش کلمات انگلیسی خرید کردن

Shopping

خرید کردن

Basket : سبد خرید

Shelf : قفسه

Receipt : رسید

Shop assistant : فروشنده مغازه

Customer : مشتری

Shop window : پنجره مغازه

Checkout : صندوق

Coin : سکه

Supermarket : سوپرمارکت

Credit card : کارت اعتباری

Cash : پول نقد

Trolley : چرخ خرید

Examples

مثالها

Money in the forms of coins or papers is cash.

پول در شکل سکه و کاغذ پول نقد است.

A person who is buying something in a shop is a customer.

شخصی که چیزی در یک مغازه میخرد مشتری است.

The check out is the place where you pay for your things you need.

صندوق جایی است که شما برای چیزهایی که لازم دارید میپردازید.

A coin is a small piece of metal money.

سکه یک تکه فلز کوچک است.

A shelf is the place where goods are.it can be metal or wood.

یک قفسه جایی است که کالا ها در آن هستند.میتواند چوبی یا فلزی باشد.

A trolley has wheels.You push it around the supermarket and put things you want to buy in it.

یک چرخ خرید چرخ دارد.شما در فروشگاه حرکتش میدهید و چیزهایی که میخواهید را در آن قرار میدهید.

After you pay for your goods,the shop assistant gives you a receipt.

بعد از اینکه برای کالاهای خود پرداختید فروشنده مغاره به شما رسید میدهد.


درس بعدی