آموزش کلمات انگلیسی گردش در شهر

Around the town

گردش در شهر : کلمات مربوط به نام و نشان های انواع خیابانها

Corner : گوشه(چهار راه ها و خیابان ها)

Road : جاده

Crossroad : تقاطع یا چهار راه

Signpost : تابلو راهنمایی و رانندگی(راهنما)

Crossing : خط عابر پیاده

Traffic lights : چراغ راهنمایی و رانندگی

Street lights : چراغ های خیابان

Traffic : ترافیک

Roundabout : میدان

Square : مکان خلوتی از شهر که مردم یکدیگر را درآن ملاقات میکنند

Pavement : پیاده رو

Bus stop : ایستگاه اتوبوس

Examples

مثالها

The area where four roads meet is a crossroad.

ناحیه ای که درآن چهار جاده به یکدیگر میرسند چهار راه است.

The things by the side of the road that shows a red or gree light is a traffic light.

چیزهایی در کنار جاده ها که چراغ سبز یا قرمز را نشان میدهند چراغ راهنمایی و رانندگی نام دارند.

The thing on the streets that shows directions is a signspot.

چیزی که در خیابان مسیر را نشان میدهد تابلو تابلو راهنمای خیابان است.

The things that make the street brighter at the night are street lights.

چیزهایی که خیابان ها را روشن تر میکنند چراغ های خیابان هستند.

The place near a road that people can walk on is pavement.

جایی نزدیک یک جاده که مردم میتوانند در آن راه بروند پیاده رو است.

The place where people stand or sit to wait for their bus is a bus stop.

جایی که مردم برای انتظار اتوبوس می ایستند یا مینشینند ایستگاه اتوبوس است.

The place that cars and buses drive along is the road.

جایی که ماشین ها و اتوبوس ها در آن رانندگی میکنند جاده است.


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها