آموزش کلمات انگلیسی هتل ها

هتل ها : Hotels

کلمات مربوط به یک هتل بهمراه مثال برای مبتدیان

Bedroom :اتاق خواب

Twin beds :تخت دو نفره جدا

Double bed :تخت دو نفره

Single bed : تخت تک نفره

Toilet : توالت

Bathroom : سرویس بهداشتی

Manager : مدیریت

Reception :پذیرش

Lift : اسانسور

Pillow : بالشت

Towel :حوله

Shower :دوش

Examples :

مثالها :

The room you usually sleep in it is a bedroom.

اتاقی که شما معمولا در آن میخوابید اتاق خواب است.

The room you usually have a shower or brush your theeth is a bathroom.

اتاقی که شما معمولا در آن دوش میگیرید یا دندان هایتان را مسواک میزنید سرویس بهداشتی است.

The thing you use yourself after taking a shower is a towel.

چیزی که شما برای خشک کردن خودتان بعد ازدوش گرفتن استفاده میکنید حوله است.

The place in a hotel where you check in and check out is the reception.

پذیرش جایی است که در هتل که برای کنترل ورود وخروج استفاده میشود.

The machine that carries people to another floor is a lift.

ماشینی که مردم را به طبقه های دیگر حمل میکند اسانسور است.

The thing you rest your head on when you want to sleep is a pillow.

چیزی که برای استراحت سر خود را روی آن میگذارید بالشت است.

The bed in a bedroom that only one person can sleep on is a single bed.

در یک اتاق خواب تختی که فقط یک نفر میتواند روی آن بخوابد تخت یک نفره نام دارد.

The person in a hotel who can solve customer’s problems is the manager.

شخصی که در هتل میتواند مشکلات مشتری ها را حل کند مدیریت است.

The thing that provides water that we use to wash our body and hair is the shower.

چیزی که آب فراهم میکند و ما برای شستن موها و بدنمان از آن استفاده میکنیم دوش است.

The bed in a bedroom who two people can sleep on is a double bed.

در یک اتاق خواب تختی که دو نفر میتوانند روی آن بخوابند تخت دونفره نام دارد.


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها