آموزش گرامر انگلیسی There is / There are

There is and There are

از این دو عبارت برای اعلام موجودی و وجود داشتن در زبان انگلیسی استفاده میشود.

There is :

میکنیم وقتی راجب وجود داشتن مفرد(یک عدد) صحبت

There are :

وقتی راجب وجود داشتن جمع(بیش از دوتا) صحبت میکنیم

در حالت خبری و جملات مثبت :

there + is /are + object

در جملات سوالی :

is/are + there + object ?

در جملات منفی :

there is /are + not + object

نکات

خلاصه سازی ها contractions

There is : there’s

There is not : there isn’t

There are not : there aren’t

برای there are هیچ حالت خلاصه ای وجود ندارد

som and any

تنها در جملات مثبت و سوالی از some به معنی تعدادی و یا مقداری استفاده کنید.

تنها در جملات منفی و سوالی از any به معنی هر یا هیچ استفاده کنید.

مثالها

There is

There is a glass on the table

یک لیوان روی میز وجود دارد.

Is there a school near here?

آیا یک مدرسه نزدیک اینجا وجود دارد؟

Is there any milk in the fridge?

آیا هیچ شیری در یخچال وجود دارد ؟

Is there some time ?

آیا هیچ زمانی باقی مانده است ؟

There isn’t a concert tonight

امشب هیچ کنسرتی وجود ندارد.

There isn’t any keys there

هیچ کلیدی آنجا وجود ندارد.

There are

There are two teams in this match

دو تیم در مسابقه وجود دارند.

There some men in the park

تعدادی مرد در پارک وجود دارند.

Are there some students in class ?

دارد؟ ایا تعدادی دانش اموز در این کلاس وجود

Are there any architect in this class ?

آیا هیچ معماری در این کلاس وجود دارد ؟

There aren’t any time to study

هیچ زمانی برای مطالعه کردن وجود ندارد.


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها