آموزش گرامر انگلیسی simple present tense

simple present tense

زمان حال ساده

فرمول ها :

جملات مثبت :Subject+verb+ e(s). He plays golf.

جملات سوالی : Do/does+subject+verb? she doesn’t work here.

جملات منفی : Subject+don’t/doesn’t+verb. Do you like tea?

We use the present simple in these situations

ما از زمان حال ساده در موارد زیر استفاده میکنیم :

  • To talk about regular habits or repeated actions

برای صحبت کردن درباره عادت های منظم یا اتفاقات تکراری.

I sleep early and practice English an hour or so most days.

من زود میخوابم و اغلب روزها یک ساعت انگلیسی تمرین میکنم.

I use Telegram just about every day.

Words that describe how often : always – generally – normally – usually – often – sometimes – rarely – never – everyday – every morning.

کلماتی که تکرار یک اتفاق را نشان میدهند : همیشه – عموما – بصورت عادی – معمولا- اغلب – بعضی مواقع – به ندرت – هرگز – هرروز – هر روز صبح.

  • To talk about permanent situations

برای صحبت کردن درباره موقعیت های ثابت و همیشگی.

My father own a hotel.

پدر من صاحب یک هتل است.

  • We do not use present simple to show how long something has continued.

از زمان حال ساده برای نشان دادن مدت زمان ادامه دار بودن چیزی استفاده نکنید.

  • To talk about facts or accepted truths by most people.

برای صحبت کردن درباره حقایق یا واقعیت های پذیرفته شده توسط اکثر مردم.

Students don’t generally spend time on working.

دانش آموزان عموما زمانی برای کار کردن نمیگذارند.

If you heat water toC,it boils.

اگر آب را تا دمای 100 درجه گرم کنید بجوش میاید.

  • To give instructions and directions

برای آدرس و دستورالعمل دادن.

You drive down to the traffic light,then you turn right.

به سمت چراغ راهنمایی برانید سپس به راست بپیچید.

To open the software,first you click on the icon on the dekstop.

برای باز کردن نرم افزار اول شما بر روی آیکن آن بر روی دکستاپ کلیک میکنید.

  • To tell stories and talk about films,books and plays

برای بازگو کردن داستان فیلم ها کتاب ها و نمایشنامه ها.

In that film,the soldier falls in love with the enemy Prime Minister.

در آن فیلم سربازی عاشق نخست وزیر دشمن میشود.


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها