آموزش کلمات انگلیسی مجسمه سازی

1.Nontraditional : not traditional 27.Conceding : واگذاری – تصدیق

2.Inspiration : something that makes someone want to do sth

3.Figure : شکل

4.Execution : the act of killing someone especially for a crime

5.Nonconfromist : مخلاف کلیسا / خود رای

6.Notably : بطور برجسته یا قابل ملاحظه

7.Apprentice : شاگرد – شاگردی کردن

8.Witnessed : a person who is present at an event or sees something

9.Cubism : مکتب کوبیسم در نقاشی

10.Primitive : اولیه – پیشین

11.Relief : برجسته کاری –خط برجسنه – اسایش خاطر

12.Square : چهار گوش

13.Direct : متوجه کردن – هدایت کردن

14.Sculpture : مجسمه

15.Sculptors : مجسمه ساز

16.Mallet :چکش

17.Chisel :اسکنه

18.Implicit : التزامی – مجازی

19.Aesthetic : زیبایی و ظرافت

20.Expressivness : تاثیر گذاری

21.Sensibility : حساسیت - درک

22.Veining : رگبندی - طرح رگهرگه

23.Dictate : دیکته کردن – امر کردن

24.Plaster : گچ

25.Marble :مرمری - سنگ مرمر

26.Rectangle : مربع مستطیل


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها