آموزش کلمات انگلیسی مهاجرت پرندگان

1.Feed تغذیه کردن – غذا دادن:

2.Flock گله :

3.Roostلانه مرغ

4.Communally بصورت عمومی یا همگانی

5.Obvious واضح

6.Benefit سود و فایده

7.Conserve نگه داشتن

8.Precious باارزش

9.Shelter پناه گاه

10.Solitaryتنها

11.rooster خروس

12.Dense شلوغ – پر حجم

13.Prey طعمه شکار

14.Vegetation زندگی گیاهی

15.Cavityگودال

16.Horned شاخدار – نوک تیز

17.Lark تلاش برای شکار-لحظات زندگی

18.Ptarmigan جانور با قرقره

19.Huddle اجتماع – ناقص انجام دادن

20.Wren انواعی از چکاوک اواز خوان مانند سسک

21.Swift سریع - چابک

22.Predator درنده - غارتگر

23.Spread outتولید مثل کردن

24.Illustrate شرح دادن –نشان دادن

25.counteract مقابل به مثل کردن

26.Swarm گروه بزرگ – کندو زنبور

27.Investigator محقق

28.Kestrel باز کوچ و پرواز در جهت خلاف باد

29.Forage علوفه – جست و جو س

30.Vulnerable


درس بعدی بازگشت به دسته بندی ها