سیستم آموزش زبان انگلیسی MELTS

Metabolic English Learning Through Subconscious

دگرگون یادگیری زبان انگلیسی از طریق ضمیر ناخودآگاه

معرفی

تمامی زبان شناسان به گوش کردن و خواندن به عنوان بهترین روش یادگیری هر زبانی اشاره میکنند.

این ادعا با مشکلات زیادی روبروی افرادی است که میخواهند متنی را به انگلیسی بخوانند و یا گوش دهند تا نهایتا مهارت های چهارگانه زبان خود را تقویت کنند.

اصلی ترین مشکل میتواند به سادگی عدم درک معانی و مفاهیم گرامر باشد و در نتیجته عدم توانایی در بکارگیری و استفاده از مطالب مطالعه شده نیز کاملا مشهود است.

اصل اولیه MELTS در حل مشکل یادگیری زبان انگلیسی و مکالمه

برای حل این مشکل اولین راه حل میتواند یک تعیین سطح دقیق از سطح زبان انگلیسی شما باشد چراکه انتخاب منابع مناسب با سطح شما تا حد قابل توجه ای مشکل عدم درک شما از معانی و مفاهیم را حل میکند و شما در استفاده از آنها در مکالمات انگلیسی موفق تر خواهید بود.

فراموش نکنید که همواره بطور مستقل دانش خود را در تمامی حیطه های لغات-گرامر-تلفظ انگلیسی و ..... افزایش دهید و البته نگران نباشید منابع مناسب با تمامی سطوح حتی صفر هم موجود میباشد.