آیا یادگیری ضرب المثل های زبان انگلیسی مفید است ؟

یادگیری ضرب المثل ها میتواند یک ایراد اساسی داشته باشد و آن این است که افرادی که قصد شرکت در آزمون های بین المللی زبان انگلیسی از جمله آیلتس را دارند بطور عمومی نباید از ضرب المثل ها استفاده کنند.

در سوالات چنین آزمون هایی نیز ضرب المثل های زبان انگلیسی مورد پرسش واقع نمیشوند. حتی استفاده بیش از حد ضرب المثل ها توسط فرد آزمون دهنده در بخش های گفتاری میتواند منجر به دریافت نمره منفی نیز بشود.

پس خیلی وقت خودتان را صرف یادگیری آنها نکنید.ولی اگر هدفتان شرکت در آزمون هایی مانند آیلتس نیست یادگیری ضرب المثل ها در صورت داشتن وقت کافی خالی از لطف نیست.