CEFR

Common European Frawork Of Reference یا چهارچوب مرجع رایج اروپائی

استاندارد بین المللی که توانایی شما در مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی را ارزیابی و توصیف میکند.این شاخص مهارتهای زبان انگلیسی را در یک مقیاس شش امتیازی توصیف میکند.از سطح A1 برای مبتدیان تا C2 که زبان آموزان سطح پیشرفته هستند را پوشش میدهد.این معیار با ملاحظه سطح توانایی چهار مهارت خواندن نوشتن گوش دادن و صحبت کردن زبان انگلیسی صلاحیت (رتبه) هر فردی که در حال یادگیری زبان انگلیسی است را تعیین میکند.این ارزیابی توسط Cabmbridge English Scale یا شاخص انگلیسی کمبریج صورت میگیرد.

چه امتحاناتی در CEFR هستند؟

بطور کلی امتحانات بین المللی زیادی در دامنه این شاخص قرار میگیرند ولی میتوان به آیلتس بعنوان اصلی ترین و بزرگترین و معتبرترین آزمون موجود در این ساختار اشاره کرد.اگرچه آزمونهای چند سظحه دیگری مانند BULATS Linguskill نیز در این شاخص قرار میگیرند که تمامی مهارتهای مکالمه زبان انگلیسی را در برمیگیرند.همچنین انگلیسی تجارت و یا کسب و کار درکنار آزمونهای دانشگاه ها و آموزش عمومی مدارس نیز در لیست این ساختار قرار میگیرند.

اهمیت این شاخص در چیست؟

اگر قصد مهاجرت کاری و یا درسی به کشورهای اروپائی –استرالیا و بعضی از ایالت های آمریکا را دارید این شاخص مهم ترین معیار ارزیابی برای تعیین سطوح خواندن انگلیسی – نوشتار انگیسی – شنیدار انگلیسی و صحبت کردن به زبان انگلیسی میباشد.سطح بندی آن به شرح زیر است.

A1-A2-A3 : سطوح پایه

B1-B2 : سطوح مستقل (متوسط)

C1-C2 : سطوح حرفه ای